In samenwerking met onze zakenrelatie zoeken wij t.b.v. Hoogheemraadschap van Delfland een Coördinator Management Ondersteuning. (vacature is ingevuld)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Delft
Startdatum: 01-02-2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-01-2021
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 21-01-2020

Omschrijving opdrachtgever:

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Omschrijving opdracht:

Binnen Delfland zijn sinds juni 2020 alle managementondersteuners ondergebracht bij één (1) afdeling voor wat betreft de personele aansturing. Functioneel werken ze voor één (1) of meerdere afdelingen. De afgelopen zes (6) maanden is er in overleg met de managementondersteuners en de klanten waar ze voor werken in beeld gebracht waar we naar toe willen met managementondersteuning. Dit heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen.
Om dit proces verder op te pakken is het van belang dat er een coördinator komt met ruime kennis van het vak van managementondersteuning en kennis in het begeleiden van een veranderproces.

Omschrijving werkzaamheden:

 • Plan van aanpak t.a.v. aandachtspunten met tijdslijn opstellen.
 • Team van managementondersteuners meenemen en betrekken in verandering.
 • Cultuur uitdragen van professionaliteit, effectiviteit, oplossingsgericht en samenwerken.
 • Zorgen voor goede afspraken voor vervanging bij vakantie en ziekte.
 • Bepalen en implementeren van base line bij vervanging.
 • Inwerkprogramma opstellen, invoeren en ondersteunen voor nieuwe managementondersteuners.
 • Werkoverleg begeleiden, doelmatigheid en voortgang bewaken.
 • Opzetten en begeleiden van werkgroepen om team te betrekken en eigenaar te maken.
 • Initiëren van verbeteringen in werkwijze t.a.v. kwaliteit, efficiency en uniformiteit.
 • Ontwikkeling aansluiten op de praktijk en borgen.
 • Initiëren en begeleiden van kennisdeling.
 • Delen van praktische kennis o.a. door training on the job.
 • Contact leggen/ overleg met interne organisatie.
 • Aanspreekpunt voor praktische en organisatorische zaken managementondersteuners.

Functie eisen (knock-out criteria):

 1. Je hebt HBO werk en denkniveau.
 2. Je hebt minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van managementondersteuners.
 3. Je hebt minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende.
 4. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met de verantwoordelijkheid van de aansturing van de persoonlijke- en groepsontwikkeling van een groep managementondersteuners.
 5. Je hebt minimaal één (1) jaar aantoonbare werkervaring als managementondersteuner.
 6. Je hebt coachende vaardigheden.

Functie wensen (gunningscriteria):

 1. Je hebt kennis en ervaring van digitale ontwikkelingen binnen het vakgebied managementondersteuning, waaronder: Microsoft Teams, Zoom, Office 365.
 2. Je hebt een HBO-diploma behaald in de richting van Office Management of vergelijkbaar.
 3. Je hebt actuele kennis van het Managementondersteuning vakgebied. Aantoonbaar door middel van bijvoorbeeld een deelnamecertificaat van opleidingen of trainingen in dit vakgebied

Competenties:

 • Besluitvaardigheid: Neemt tijdig de juiste beslissingen op basis van de gepresenteerde feitelijke data, en begrijpt de korte en lange termijn gevolgen van de beslissingen.
 • Motiverend vermogen: Vertaalt de doelen van HHD naar het eigen organisatieonderdeel en geeft richting aan, traint, inspireert en stimuleert medewerkers om hun performance te verbeteren. Is in staat veranderingen tot stand te brengen.
 • Beïnvloedingsvermogen: Is in staat om in (complexe) situaties met tegengestelde belangen tot een voor partijen bevredigend resultaat te komen.
 • Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.

Hoe dient je sollicitatie verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
 • Je beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

Graag zien wij je uitgebreide cv met foto, dus in Word, tegemoet: HQ@paonline.nl