Senior PMO Omgevingswet, 36 u/wk, Den Haag (voorbij deadline)

PA Online's Office Manager, the allround support in your office

Voor VNG in Den Haag zoeken wij een Senior PMO Omgevingswet (voorbij deadline)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur voor een initiële periode van één maand met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De opdrachtinvulling na 31 maart 2019 is afhankelijk van opdrachtvertrekking aan VNG Realisatie. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is zo snel mogelijk en ligt rond 1 maart 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag, momenteel wordt deze functie voor korte termijn onderhands ingevuld.

Over de Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. visie- en planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening, DSO-LV). Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO-LV zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten, onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering. Dit is het programma DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Collectief Gemeenten). In DSO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt. De resultaten van DSO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Doel van de opdracht

De senior PMO treedt op als rechterhand van de programmamanager en overkoepelend projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet. De PMO treedt op als hun adviseur bij het vormgeven, inhoudelijk definiëren en besturen van het programma en heeft daarbij ook een uitvoerende rol. Daarnaast richt de senior PMO het Programma Management Office in. De PMO ondersteunt het programma en specifiek voor het onderdeel van DSO-CG dat door VNG Realisatie wordt uitgevoerd. De senior PMO faciliteert, adviseert en schakelt intensief met andere betrokkenen in het team en/of staf bij VNG en VNG Realisatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • De senior PMO draagt zorg voor het opzetten en positioneren van het Programma Management Office (PMO) binnen de programma-organisatie;
 • Adviseert over de opzet van het programma en de mogelijkheden voor sturing (door middel van het signaleren van de knelpunten en kansen voor het programma en brengt die kansen in afstemming tot uitvoer);
 • Adviseert en ondersteunt de programmamanager en projectleider DSO-CG in inhoudelijke-, bestuurlijke-, beleidsmatige werkzaamheden, die zich ook ad hoc kunnen voordoen;
 • Houdt overzicht op processen, resources, inhoud en onderlinge verbanden binnen het team en adviseert de programmamanager gevraagd en ongevraagd;
 • Vertaalt de plannen van het programmamanagement naar beslag op middelen en naar de gevolgen voor de programmabegroting;
 • In overleg met de afdelingen financiën en HR van VNG en VNG Realisatie het opstellen van projectomschrijvingen, planningen, projectagenda’s, menskracht- en projectbegrotingen;
 • Schakelt met de afdeling financiën en HR van VNG en VNG Realisatie met betrekking tot de inhuur van medewerkers voor het programma;
 • Ondersteunt de projectleiders binnen het programma op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting en risicomanagement en fungeert als sparringpartner;
 • Coordineert, stuurt op en bewaakt de risico’s en beheersmaatregelen en resultaten (zowel op inhoud als op financieel gebied);
 • Opstellen van diverse periodieke voortgangsnotities/-rapportages en beslisdocumenten;
 • Agendeert, bereidt voor en bewaakt de follow-up van (bestuurlijke) overleggen;
 • Organiseren en (ook inhoudelijk) voorbereiden van programmabrede bijeenkomsten;
 • In overleg met communicatie het faciliteren van goede interne- en externe communicatie binnen en buiten het project;
 • Het opzetten en het bewaken van het documentbeheer t.b.v. de programmaorganisatie (programmadossier);
 • Draagt zorg voor de verslaglegging van PMT (programmamanagementteam);
 • Begeleidt werksessies e.d. binnen het programma.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO-werk- en denkniveau (op basis van opleiding en ervaring); •
 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) ervaring in de rol van senior PMO in complexe- en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten;
 • Aantoonbare werkervaring in het programmatisch werken in omgevingen waar de gestelde doelen onder druk staan of (op onderdelen), wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen en/of voortschrijdend inzicht;
 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie;
 • Aantoonbare recente en ruime (tenminste drie jaar in de afgelopen 10 jaar) werkervaring binnen programma’s en/of projecten met een grote verandercomponent;
 • Recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen vijf jaar) ervaring met het coördineren en organiseren van brainstormsessies, werksessies e.d. en bewaken van de follow-up daarvan;
 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren (projectmatig) van uitvoerende werkzaamheden met een sterke inhoudelijke informatievoorziening component die vraagt om kennis van de inhoud van het programma en van de omgeving van het programma.
 • Houdingaspecten
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Kwaliteit gericht en zorgvuldig
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Omgevingsbewust
 • Flexibiliteit
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 31 maart 2019 met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden.

De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden.). De opdrachtverlening na 31 maart 2019 is afhankelijk van opdrachtverstrekking aan VNG Realisatie. De functieschaal van deze opdracht is 9. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Resultaat van de opdracht

Het ondersteunen van de programmamanager Omgevingswet in de dagelijkse uitvoering.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 6 maart 2019, tussen 10:30 – 13:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.
Interesse

Als je geïnteresseerd bent in deze functie en je werkervaring sluit helemaal aan op bovengenoemde tekst zien wij graag je uitgebreide CV met foto en beschikbaarheid tegemoet via ons inschrijfformulier.

Onze deadline om één kandidaat/kandidate aan de opdrachtgever voor te stellen is 1 maart a.s.. Indien wij binnen 7 dagen geen bericht van de opdrachtgever hebben ontvangen, heeft men een andere kandidaat/kandidate gekozen.