Algemene Voorwaarden PA ONLINE B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam onder nummer 34144771

Algemeen

Deze voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met PA ONLINE B.V., PA Services, PA Detachering, PA Training, PA Webdesign, Organisatietalent, Secretaressepool, Juristenpool en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • PA ONLINE“: PA ONLINE B.V., gevestigd te IJmuiden.
 • “Kandidaat”: ledere natuurlijke persoon die door PA ONLINE wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever dan wel bij de Opdrachtgever interim aan het werk gaat.
 • Opdrachtgever“: Degene voor wie PA ONLINE zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
 • Opdracht“: De overeenkomst tussen PA ONLINE en de Opdrachtgever, waarbij PA ONLINE zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.
 • Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.

Bij samenstellen van de door de Opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de laatste prevaleren

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen PA ONLINE en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
  2. Deze gewijzigde voorwaarden hebben 12 november 2015 als ingangsdatum, waarbij eerder door PA ONLINE uitgebrachte Algemene Voorwaarden komen te vervallen.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van PA ONLINE schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van opdrachten
  1. Aanvraag is opdracht; offertes en aanbiedingen worden door PA ONLINE gedaan op basis van exclusiviteit.
  2. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van PA ONLINE heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door PA ONLINE mondeling is voorgesteld.
  3. Indien Opdrachtgever binnen 10 werkdagen geen passende c.v.’s ontvangt, vervalt de exclusiviteit en heeft Opdrachtgever het recht de aanvraag in te trekken.
  4. Wanneer de Opdracht, nadat PA ONLINE een selectie van één of meerdere Kandida(a)t(en) heeft voorgesteld, wordt ingetrokken, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 100,00 exclusief BTW per uur in rekening gebracht met een minimum van € 1.000,00 exclusief BTW.
  5. Indien een voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na voorstellen c.q. offerte bij een aanvragende organisatie buiten PA ONLINE om werkzaam is, interim of in vaste dienst, is PA ONLINE gerechtigd de volledige werving en selectie fee te factureren aan de organisatie in kwestie, welk bedrag binnen 14 dagen aan PA ONLINE wordt betaald.
  6. Een overeenkomst komt bovendien tot stand:
  7. Op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door PA ONLINE is ontvangen en geaccepteerd.
  8. Indien een kandidaat op dezelfde dag van de offerte dan wel nadien en voor ondertekening van het Bemiddelingscontract door Opdrachtgever wordt ingehuurd dan wel in dienst genomen, is de mondelinge overeenkomst dan wel de e-mailbevestiging van PA ONLINE en daarmee stilzwijgende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van PA ONLINE door Opdrachtgever van toepassing.
  9. Het betreffende Bemiddelingscontract dient nadien zo spoedig mogelijk door zowel PA ONLINE als Opdrachtgever ondertekend en ontvangen te zijn, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij gescand per e-mail.
  10. In het geval ondertekening door de Opdrachtgever op zich laat wachten, treedt alsnog artikel 3. f. ii) in werking dan wel blijft deze gehandhaafd.
 3. Werving & Selectie
  1. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door PA ONLINE een honorarium in rekening gebracht van 20% van het bruto jaarinkomen, tenzij anders overeengekomen.
  2. Alle door PA ONLINE opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  3. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat PA ONLINE het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij Opdrachtgever.
  4. Onder het bruto jaarinkomen verstaat PA ONLINE alle vastgelegde vaste inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste 13e en 14e maand. Variabele bonussen / provisie regelingen en/of toeslagen worden hier niet onder verstaan.
  5. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek, zoals bij de opdrachtgever gebruikelijk is.
  6. Indien Opdrachtgever een door PA ONLINE aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 18 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de hiervoor bedoelde bemiddelingsfee.
 4. Inhuur: detacheren en uitzenden
  1. PA ONLINE heeft de administratieve afhandeling van de verloning en facturatie uitbesteed aan een payrollbureau. Gedetacheerde en uitgezonden medewerkers / kandidaten komen bij het door PA ONLINE aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever.
  2. PA ONLINE is echter Opdrachtgever’s enige aanspreekpunt.
  3. Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij PA ONLINE en/of het payrollbureau zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
  4. Indien in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld, is PA ONLINE gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Rechtstreekse arbeidsverhouding
  1. Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 1.040 gewerkte uren door de bij PA ONLINE of een derde, door PA ONLINE aangewezen partij, ingehuurde uitzend- of detacheringkracht een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is Opdrachtgever aan PA ONLINE een werving & selectie fee naar rato over het resterende aantal maanden dat de Kandidaat nog had moeten werken om de grens van 1.040 uur te bereiken.
  2. Het in lid a genoemde geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
  3. Het bepaalde in de leden a en b van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van PA ONLINE heeft verkregen waarbij van de leden a en b wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door PA ONLINE voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
  4. Indien een kandidaat door tussenkomst van PA ONLINE aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die kandidaat een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het bruto jaarinkomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van PA ONLINE in contact is gekomen met de kandidaat. Ook indien de kandidaat binnen 18 maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert of indien de Opdrachtgever de kracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende kandidaat een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
  5. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 10.000 Euro (tienduizend Euro) exclusief B.T.W. verschuldigd.
  6. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van PA ONLINE wanneer Opdrachtgever met een kandidaat / medewerker een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat.
  7. Onder geen enkele voorwaarde mag Opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door PA ONLINE voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van PA ONLINE.
  8. De werving en selectie opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door PA ONLINE voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na het verstrekken van de opdracht in dienst treedt bij Opdrachtgever of een gerelateerd bedrijf van deze Opdrachtgever, in welke functie ook.
  9. Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.
 6. Honorarium, kosten, tarieven
  1. De honorering van PA ONLINE berust op uurtarieven dan wel op een percentage van 20% op het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld in het geval van werving en selectie, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte.
  2. Indien een kandidaat eerst gedetacheerd werkt voor de Opdrachtgever en nadien bij Opdrachtgever in vaste dienst gaat, geldt een vergoeding van minimaal 20% op het bruto jaarsalaris met vakantiegeld -/- het reeds voor Opdrachtgever gewerkte aantal maanden.
  3. Indien een kandidaat door Opdrachtgever na opdracht tot werving en selectie in eerste instantie op tijdelijk contract bij Opdrachtgever in dienst gaat, onafhankelijk van het aantal maanden, is Opdrachtgever gehouden de gehele werving en selectie fee ad 20% op het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld in één keer en binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
  4. Noodzakelijke reis-, verblijf-, parkeer- en eventuele administratiekosten alsook (andere) kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door PA ONLINE worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
  5. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden wekelijks gedaan, vermits anders wordt overeengekomen.
  7. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.
  8. PA ONLINE verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. De verantwoording van uren (urenstaten c.q. timesheets), voor akkoord getekend door één of meer werkzame personen bij Opdrachtgever is bindend.
  9. De facturen van PA ONLINE zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
  10. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
  11. Bij verschil tussen de bij PA ONLINE ingeleverde tijdverantwoording en de door de Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij PA ONLINE ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
  12. Als de kandidaat de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan PA ONLINE het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de kandidaat, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
  13. Als de Opdrachtgever niet aan het hiervoor gestelde in dit artikel voldoet, kan PA ONLINE besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. PA ONLINE gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
  14. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van PA ONLINE zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
  15. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.
  16. G-rekening: Aangezien PA ONLINE met een NEN-gecertificeerde payroller werkt, stort PA ONLINE standaard ca. 34% van elke factuur van de payoller op diens G-rekening. Dit ter voorkoming van enige aansprakelijkheid betreffende de Wet Keten-aansprakelijkheid.
 7. Additionele kosten
  1. De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever, zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of PA ONLINE worden vergoed.
 8. Betaling
  1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van PA ONLINE zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Reclamaties binnen 8 dagen na factuurdatum.
  2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan PA ONLINE de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
  3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door PA ONLINE niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.
  4. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid b van dit artikel bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid c van dit artikel bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 9. Overige verplichtingen Opdrachtgever
  1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van PA ONLINE op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door PA ONLINE geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een ander(e) persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 en 6 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
  2. Indien de Opdrachtgever een door PA ONLINE geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door PA ONLINE alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform artikel 6. e van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Indien een omstandigheid als in artikel 10. a en/of 10. b zich voordoet dient de Opdrachtgever PA ONLINE hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren.
  4. Indien een omstandigheid als in artikel 10. a en/of 10. b zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, ook dan factureert PA ONLINE aan Opdrachtgever conform artikel 6. e.
 10. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereen-komst
  1. Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal PA ONLINE zonder extra kosten te berekenen – met uitzondering van eventuele aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
  2. de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, PA ONLINE hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
  3. de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
  4. de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
  5. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  6. de Opdrachtgever alle door PA ONLINE gefactureerde bedragen betaald heeft;
  7. de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
  8. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals hierboven vermeld, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van de volledige kosten.
 11. Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen
  1. In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de kandidaat vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat vastgelegd.
  2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de Detacheringsovereenkomst hoeven PA ONLINE of de Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de Detacheringsovereenkomst is er sprake van een Detacheringsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de ter beschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Als de Opdrachtgever de ter beschikkingstelling van de kandidaat die op basis van een Detacherings-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de Opdrachtgever aan PA ONLINE een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende Detacheringstarief voor de betrokken kandidaat, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
  5. Als de Opdrachtgever de ter beschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de kandidaat op basis van de Detacheringsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 12. Garantie
  1. Bij werving en selectie:
   1. In het uitzonderlijke geval dat een door PA ONLINE geworven en door Opdrachtgever aangenomen kandidaat aantoonbaar en bewijsbaar (dossieropbouw) zijn of haar werk niet goed doet, geldt een 100% garantie binnen de proeftermijn van het contract en de werkzaamheden door de betreffende kandidaat. PA ONLINE heeft alsdan het recht en zal een goede vervangende kandidaat leveren aan Opdrachtgever.
   2. Indien het bovenstaande ná de proeftermijn doch vóór de 7e maand plaats heeft, geldt een 50% garantieregeling. Dit betekent dat tegen een vergoeding van 50% van de oorspronkelijke fee een andere kandidaat wordt gezocht en geleverd.
   3. Wanneer het verzoek door Opdrachtgever aan PA ONLINE om vervanging plaats vindt vanaf de 7e maand na het starten van de betreffende kandidaat, wordt vervanging gezocht en geleverd tegen de volledige werving en selectie fee.
   4. Mits alle facturen volledig betaald zijn.
  2. Bij detachering:
   1. In het uitzonderlijke geval dat een door Opdrachtgever via PA ONLINE ingehuurde kandidaat aantoonbaar en bewijsbaar (dossieropbouw) zijn of haar werk niet goed doet, heeft PA ONLINE alsdan het recht en zal een goede vervangende kandidaat leveren aan Opdrachtgever. Afhankelijk van het salaris van de betreffende kandidaat, kan het uurtarief hoger of lager zijn.
   2. Mits alle facturen volledig betaald zijn.
 13. Beëindiging door PA ONLINE
  1. De Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  2. In geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  3. Bij (dreigend) faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
  4. Bij liquidatie van zijn bedrijf.
  5. PA ONLINE heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  6. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan PA ONLINE toekomende rechten.
 14. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
  1. PA ONLINE spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door PA ONLINE geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen.
  2. PA ONLINE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart PA ONLINE tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.
  3. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. PA Online zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
  4. Opdrachtgever vrijwaart PA Online tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van PA Online samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
  5. PA Online sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade / verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
 15. Geheimhouding en gedragscode persoons-gegevens
  1. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.
  2. PA ONLINE zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.
 16. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens PA ONLINE
  1. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de kandidaat. De Opdrachtgever verstrekt de kandidaat concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Opdrachtgever de kandidaat persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
  2. Tijdig, voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Opdrachtgever aan de kandidaat en PA ONLINE de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de kandidaat, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
  3. De Opdrachtgever zal de door hem ingeleende kandidaat niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van PA ONLINE.
  4. De Opdrachtgever is tegenover de kandidaat en PA ONLINE aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van de kandidaat.
  5. Als de kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens PA ONLINE gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kandidaat.
  6. De Opdrachtgever zal PA ONLINE te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens PA ONLINE ingesteld wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in lid a van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent PA ONLINE de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens PA ONLINE tegen de Opdrachtgever geldend te maken.
  7. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.
 17. Samenwerking met (toe)leveranciers en ZZP’ers
  1. PA Online werkt tevens samen met leveranciers, toeleveranciers en ZZP’ers. De betreffende partijen verbinden zich onverwijld aan de artikelen in deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wijst PA Online bij voorbaat de condities van de betreffende leveranciers af.
 18. Wijziging van de voorwaarden
  1. PA Online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum
 19. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
  2. Onoverkomelijke en/of onoplosbare geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.